مسئولین دانشگاه

شماره نام سمت تلفن شماره تلفن همراه نمابر
1 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي 058-32296982-94 058-32296977
2 معاونت علمي و آموزشي 058-32296982-94 058-32296977
3 معاونت دانشجوئي و فرهنگي 058-32296982-94 058-32296977
4 معاونت توسعه مديريت و منابع 058-32296982-94 058-32296977
5 مديركل عمراني 058-32296982-94 داخلي 1113 058-32296977
6 معاونت مدارس سما 058-32296982-94 داخلي 1191
7 دفتر تحصيلات تكميلي 058-32296982-94 058-32296977
8 مدير ICT 058-32296982-94 داخلي 1136 058-32296977
9 مدير روابط عمومي 058-32296982-94 داخلي 1065 058-32296977
10 رئيس دفتر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي 05832296979 05832296979
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058