تعريف دانشجوي شاهد وايثارگر PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 09:09

بنابر بخشنامه هاي صادره ، دانشجوي شاهد و ايثارگر به دانشجوئي گفته مي شود كه جزء يكي از گروههاي سه گانه ايثارگري زير بوده و
در يكي از مقاطع تحصيلي رسمي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي معتبر داخل و يا خارج از كشور شاغل به تحصيل باشد .
گروه اول :
همسر و فرزند شهيد + فرزند شهيده
جانبازان
۷۰%
و همسر و فرزندان آنها
گروه دوم :
جانبازان
۵۰% الي ۶۹%
و همسر و فرزندان آنها
آزادگان و همسر فرزندان آنها
جانبازان
۲۵% الي ۴۹%

گروه سوم :
همسر و فرزندان جانبازان
۲۵% الي ۴۹%

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 09:33
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058