موقع ورود سيستم اعام ميكند كه رمز ورود اشتباه است؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 13 دی 1393 ساعت 07:01

راه حل ها :

1- از صحت رمز خود مطمئن شويد (از روي برگه معرفي به دانشكده كنترل نمائيد
2- چك كنيد صفحه كليد در حالت فارسي نويس نباشد.
3- مطمئن شويد كه به سيستم دانشجوئي واحد بجنورد متصل شده ايد.
4-
پارامتر كد تصوير  در هر بار مراجعه بايستي تغيير كند در غير اين صورت ارتباط شما Online نيست.
لذا از كليد F5 يا از ابزار refresh  مرورگر استفاده كنيد
5-اگر   با پيغام timeout expired مواجه شديد بيانگر آنست كه اتصال شما ناقص است و  يا شبكه  ترافيك دارد
6- حتما از مرور گر Internet explorer 8  و يا نسخه بالاتر استفاده نمائيد
در صورت عدم موفقيت به اداره ثبت نام مراجعه كنيد

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058