بعد از انتخاب درس ، در انتخاب واحد با پیام هایی مواجه می شوم PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 13 دی 1393 ساعت 07:07

دانشجوی محترم اگر با پیامهای زیر مواجه شده اید به کارشناس رشته مراجعه تا مجوز مربوطه برای شما صادر شود

*** اين درس مربوط به رشته گرايش شما نيست

*** اين درس مربوط به جنسيت شما نيست

*** اين درس تداخل دارد

 

*** اين درس تداخل  امتحانی دارد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058