بانك اطلاعاتي اعضاي هيات علمي استان خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:22

هيات علمي واحد بجنورد

 

هيات علمي واحد شيروان

 

هيات علمي واحداسفراين

 

هيات علمي واحد جاجرم

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:33
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058