اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته رياضي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:49

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

 
 

1

مسعود عباس نژاد

كارشناسي ارشد

رياضي

مربي

تمام وقت

 

2

فاطمه اسمعيل زاده

دكتري

رياضي محض

استاديار

تمام وقت

 

 

3

محمدضميريان

دكتري

رياضي كاربردي

استاديار

تمام وقت

 

 

4

مسعود كريمي

دكتري

رياضي محض

استاديار

تمام وقت

 

 

5

الهام تفضلي

دكتري

رياضي محض

استاديار

تمام وقت

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 آبان 1394 ساعت 12:22
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058