اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته روانشناسي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:54

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

 
 

1

محمود  جاجرمي

دكتري

مشاوره

استاديار

تمام وقت

 

2

شهربانو  جلايي

دكتري

روانشناسي شخصيت

استاديار

تمام وقت

 

3

حسين مهديان

دكتري

روانشناسي تربيتي

استاديار

تمام وقت

 

4

ابوالفضل بخشي پور

 

كارشناسي ارشد

مشاوره و راهنمايي

مربي

تمام وقت

 

5

مهدي قاسمي مطلق

 

دانشجوي دكتري

روانشناسي عمومي

مربي

تمام وقت

 

6

محمد يميني

 

دكتري

روانشناسي تربيتي

استاديار

تمام وقت

 

7

جعفر حسني

دكتري

روانشناسي

دانشيار

نيمه وقت

 

8

علي محمد نظري

دكتري

مشاوره

دانشيار

نيمه وقت

 

9

شهرام محمدخاني

دكتري

روانشناسي باليني

دانشيار

نيمه وقت

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 آبان 1394 ساعت 12:27
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058