ليست رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي بجنوررد در مركز آزمون PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 11:26


 

رديف

 

عنوان رشته گرايش

 

كد رشته تحصيلي

 

نوع پذيرش

 

با آزمون

 

 بدون آزمون

 

1

 

الهيات و معارف اسلامي-تاريخ و تمدن ملل اسلامي

 

20402

 

*

 

 

2

 

رياضي - آناليز

 

30113

 

*

 

 

 

3

 

رياضي - جبر

 

30112

 

*

 

 

 

4

 

رياضي كاربردي-تحقيق در عمليات

 

30106

 

*

 

 

 

5

 

رياضي-  هندسه و توپولوژي

 

30114

 

*

 

 

 

6

 

شيمي- شيمي آلي

 

30314

 

*

 

 

 

7

 

فيتوشيمي

 

30317

 

*

 

 

 

8

 

فيزيولوژي ورزشي-

 

فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

 

21435

 

*

 

 

9

 

فيزيولوژي ورزشي

 

21423

 

*

 

 

 

10

 

مديريت بازرگاني - بازاريابي

 

21254

 

*

 

 

 

11

مديريت آموزشي--

 

21212

 

*

 

 

12

 

علم  اطلاعات ودانش شناسي –

 

مديريت اطلاعات

21715

 

*

 

 

 

13

روانشناسي عمومي--  

 

20705

 

*

 

 

 

14

روانشناسي تربيتي--

 

20702

 

*

 

 

15

تاريخ-تاريخ عمومي جهان  

 

21118

 

*

 

 

 

16

تاريخ-تاريخ اسلام  

 

21119

 

*

 

 

 

17

 

تاريخ-تاريخ ايران اسلامي

 

21120

 

*

 

 

 

18

تاريخ-تاريخ ايران باستان  

 

21108

 

*

 

 

 

19

 

مهندسي عمران- مهندسي زلزله

 

40383

 

*

 

 

 

20

 

مهندسي برق –

سيستمهاي الكترونيك ديجيتال  

 

40086

 

*

 

 

 

21

 

مهندسي برق-برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الكتريكي

 

40080

 

*

 

 

 

22

 

مهندسي برق-

افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك  

 

40085

 

*

 

 

 

23

 

مهندسي برق - سيستم هاي قدرت

 

40081

 

*

 

 

 

24

 

مهندسي برق - الكترونيك قدرت  ,ماشين هاي الكتريكي

 

40083

 

*

 

 

 

25

 

مهندسي برق – مدارهاي مجتمع الكترونيك

 

40198

 

*

 

 

 

26

 

مهندسي كشاورزي- زراعت

 

50350

 

*

 

 

 

27

 

مهندسي كشاورزي- بيماري شناسي گياهي

 

50365

 

*

 

 

 

28

 

مهندسي كشاورزي-علوم و تكنولوژي بذر

 

50242

 

*

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 18 آذر 1394 ساعت 11:15
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058