برنامه زمان بندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول 97-1396 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 شهریور 1396 ساعت 05:31

 

    برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال اول 97-1396

 

روز

تاريخ

رشته - ورودي

يكشنبه

12/06/1396

ورودي هاي91 و كارشناسي ناپيوسته 93 وماقبل ( كليه رشته ها )   

دوشنبه

13/06/1396

ورودي هاي92 و كارشناسي ناپيوسته94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

سه شنبه

14/06/1396

ورودي هاي 93 و كارشناسي ناپيوسته  95 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهار شنبه

15/06/1396

ورودي هاي  94 و كارشناسي ناپيوسته  96  وماقبل ( كليه رشته ها )

 

يكشنبه

19/06/1396

ورودي هاي 95 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

دوشنبه

20/06/1396

ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

 

 

برنامه زمان بندي حذف واضافه نيمسال اول  97-1396

 

روز

تاريخ

رشته - ورودي

دوشنبه

10/07/1396

ورودي هاي91 و كارشناسي ناپيوسته 93 وماقبل ( كليه رشته ها )   

سه شنبه

11/07/1396

ورودي هاي92 و كارشناسي ناپيوسته94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

چهار شنبه

12/07/1396

ورودي هاي 93 و كارشناسي ناپيوسته  95 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

شنبه

15/07/1396

ورودي هاي  94 و كارشناسي ناپيوسته  96  وماقبل ( كليه رشته ها )

 

يكشنبه

16/07/1396

ورودي هاي 95 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

دوشنبه

17/07/1396

ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

-          ساعت شروع  انتخاب واحد و حذف و اضافه از 8 صبح به مدت 24 ساعت مي باشد.

-          انتخاب واحد به صورت اينترنتي و خارج از دانشگاه انجام مي شود.

         

                                                                                              امور برنامه ريزي درسي

                                                                                                  حوزه آموزش و تحصيلات تكميلي

                                                                                                  دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد

 

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058