براي انتخاب واحد/ حذف واضافه و يا مشاهده درسهاي ارائه شده ، از كدام قسمت سايت وارد شوم؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 15 اسفند 1387 ساعت 13:26

پاسخ:
1- براي دروس ارائه شده سيستم جداگانه لحاظ شده است  و ميتوانيد از بخش منوي اصلي/سيستم هاي خدمات اينترنتي /سيستم دروس ارائه شده اقدام كنيد و يا از سمت چپ صفحه اصلي آيكون سيستم اطلاعات دانشجوئي(قسمت سرور 1) را انتخاب كنيد
2- تمام امورات اداري دانشجو اعم از انتخاب واحد-ثبت چك-حذف واضافه-ارزشيابي-ديدن نمرات خام -مشاهده سوابق تحصيلي -رزرو غذا- رزرو خوابگاه- تغيير رمز- درخواستن گواهي و.... از طريق سيستم خدمات دانشجوئي انجام ميشود كه ميتوانيد   از بخش منوي اصلي/سيستم هاي خدمات اينترنتي /سيستم خدمات دانشجوئي اقدام كنيد و يا از سمت چپ صفحه اصلي آيكون سيستم اطلاعات دانشجوئي(قسمت سرور 2) را انتخاب كنيد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 07 دی 1389 ساعت 09:19
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058