ششمين همايش پژوهشي مديريت و علوم انساني PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 05 آبان 1397 ساعت 10:09

براي اطلاع بيشتر به آدرس زير مراجعه شود

http://www.6iicmo.com

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058