فراخوان اساتيد و كاركنان جهت تكميل اطلاعات ايثار گري PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 05:23

قابل توجه همكاران واساتيدمحترم ايثارگر

(رزمنده :فرزند و همسر- جانباز : فرزند و همسر - خانواده شهيد : فرزند : همسر و برادر وخواهرشهيد)

        باعنايت به دستورالعمل امورشاهدوايثارگران سازمان مركزي مقتضي است دراسرع وقت (حداكثرتاتاريخ 20/3/98)به سامانه ساجددانشگاه بخش تكميل اطلاعات ايثارگري مراجعه واطلاعات خودراثبت وويرايش نماييدچنانچه درروندثبت اطلاعات بامشكل مواجه شديدبه همكارارجمندمهندس هادي كلاتي (سايت دانشگاه درساختمان اداري )مراجعه نماييد.
درضمن دستورالعمل وراهنماي مربوطه به پيوست تقديم حضور مي گردد.
                                                                                                                             باتشكر     -  اداره امورشاهدوايثارگران دانشگاه

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058