شرايط و مدارك لازم جهت اخذ تخفيف دانشجوئي اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 09:01

شرايط و مدارك لازم جهت اخذ تخفيف دانشجوئي

 

الف ) شرايط و مدارك تخفيف ماده 13 ( تحصيل همزمان بيش از يك دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي در يك خانواده )

* اشتغال به تحصيل دانشجويان دردانشگاه آزاداسلامي با نسبت خواهر،برادر،مادر،پدروفرزندان تحت تكفل وهمسر(خواهر و برداربايد مجرد باشند)

* همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي و كپي شناسنامه از صفحه اول و صفحه ازدواج و كپي كارت ملي

* كپي برگه انتخاب واحد ( ترم جاري )دو برگ ( براي دانشجويان واحد بجنورد )        

* ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ترم اول 96-95 دانشجوي واحد شهر ديگر

ب ) شرايط و مدارك تخفيف ماده 16 ( دانشجويان كم درآمد)

* معرفي نامه از كميته امداد و بهزيستي   * مدارك مثبته دال بر عدم تمكين مالي    * حكم سرپرستي    * كپي برگه انتخاب واحد ترم جاري  

* گواهي فوت پدر       * همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي و كپي شناسنامه از صفحه اول و صفحه ازدواج و كپي كارت ملي                                                                          

ج ) شرايط و مدارك تخفيف ماده 5 ( خانواده كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي )

       * همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي و كپي شناسنامه از صفحه اول و صفحه ازدواج و كپي كارت ملي          

      * حكم كارگزيني كاركنان و اعضاي هيئت علمي      * آخرين فيش حقوقي     * كپي برگه انتخاب واحد ترم جاري  

تذكرات مهم :

* عدم مشروطي در ترم قبل ، دانشجو بايستي پس از ثبت نمرات ترم قبل و مشخص شدن وضعيت مشروطي مراجعه نمايند

* دانشجويان واجد شرايط خواهر و برادر هر دو بايد مجرد باشند .

* به دانشجويان ميهمان تخفيف شهريه تعلق نمي گيرد.

* در صورتي كه دانشجويي واجد شرايط چند تخفيف باشد ، فقط مي تواند از يك تخفيف استفاده نمايد.

* دانشجوان مقطع دكتري حداقل بايد 3 نفر در يك خانواده مشغول به تحصيل باشند.

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 11:21
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058