آخرين مهلت دانشجويان براي انتخاب واحد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 مهر 1400 ساعت 08:53

دانشجوياني كه به هردليلي انتخاب واحد نكرده اند در صورتيكه تا دوشنبه 26 مهر ماه ، اقدام ننمايند بايستي به مرخصي تحصيلي بروند

انتخاب واحد فقط توسط كارشاس رشته امكان پذير است (شماره تماس كارشناسان رشته)

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058