عليرغم اينكه گروه آموزشي درس را ارائه داده وليكن موفق به مشاهده نمي شوم؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 04 خرداد 1389 ساعت 08:40


 با كارشناس برنامه ريزي گروه مربوطه تماس بگيريد  و موارد زير را سوال كنيد 
1- آيا  درس را ثبت كرده است؟
2-  پارامتر جنسيت  (مرد يا زن)  مندرج در درس با جنسيت شما  همخواني دارد؟
3- براي رشته شما تعريف شده است (دقيقا موارد مقطع - نظام آموزشي- رشته را سوال كنيد)؟
4- براي ورودي شما تعريف شده است(چرا كه برخي دروس داراي پارامتر شروع و پايان دارند)؟
درعين حال مطمئن شويد وضعيت درس فعال(باز) باشد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:49
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058