پرسشهاي متداول(FAQ)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 در خصوص سامانه كلاس هاي مجازي مشكل دارم چه بايد بكنم 1094
2 بعد از انتخاب درس ، در انتخاب واحد با پیام هایی مواجه می شوم 7293
3 سیستم اجازه انتخاب واحد نمی دهد 7071
4 موقع ورود سيستم اعام ميكند كه رمز ورود اشتباه است؟ 7234
5 موقع ثبت اعتراض با پيام " مهلت اعتراض شما گذشته است " مواجه مي شوم چه كنم؟ 11562
6 در ليست مشاهده نمره ، تاريخ ثبت خورده وليكن نمره من ديده نمي شود چرا؟ 10027
7 عليرغم اينكه از ساعت شروع انتخاب واحد دقايقي گذشته است سيستم اجازه انتخاب واحد نمي دهد چرا؟ 10278
8 آيا راهي براي دسترسي سريع به مطالب سايت است؟ 9837
9 برخي دروس من در ليست مشاهده اينترنتي نمرات ظاهر نمي شوند؟ 10349
10 انتخاب واحد نداشته ام ، و در زمان حذف و اضافه ميخواهم انتخاب واحد نمايم ؟ 11532
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058