پرسشهاي متداول(FAQ)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 بعد از انتخاب درس ، در انتخاب واحد با پیام هایی مواجه می شوم 5859
2 سیستم اجازه انتخاب واحد نمی دهد 5725
3 موقع ورود سيستم اعام ميكند كه رمز ورود اشتباه است؟ 5815
4 موقع ثبت اعتراض با پيام " مهلت اعتراض شما گذشته است " مواجه مي شوم چه كنم؟ 9878
5 در ليست مشاهده نمره ، تاريخ ثبت خورده وليكن نمره من ديده نمي شود چرا؟ 8611
6 عليرغم اينكه از ساعت شروع انتخاب واحد دقايقي گذشته است سيستم اجازه انتخاب واحد نمي دهد چرا؟ 8744
7 آيا راهي براي دسترسي سريع به مطالب سايت است؟ 8454
8 برخي دروس من در ليست مشاهده اينترنتي نمرات ظاهر نمي شوند؟ 8902
9 انتخاب واحد نداشته ام ، و در زمان حذف و اضافه ميخواهم انتخاب واحد نمايم ؟ 9998
10 عليرغم اينكه گروه آموزشي درس را ارائه داده وليكن موفق به مشاهده نمي شوم؟ 11018
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058