معاونت توسعه مديريت و منابع

حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع يكى ديگراز حوزه هاى پرتلاش واحد بشمار مى رود كه از ابتدا تاسيس واحد همراه با ساير معاونت ها در كنار رياست واحد و دوشادوش  ايشان پيوسته امور را به انجام مى رسانند ....
  
از جمله فعاليت هاى اين معاونت عبارتند از :

  • تهيه و تنظيم بودجه و پيش بينى هاى لازم سالانه .
  • نظارت و اجراى كليه امور مالى واحد .
  • برآورد نيروى انسانى و ادراه امور استخدامى واحد طبق مقررات دانشگاه .
  • انجام امور مربوط به قرارداد هاى مالى دانشگاه.
  • نظارت بر حسن اجراى امور ادارى كاركنان .
  • تامين مايحتاج واحد در چارچوب مقررات دانشگاه.
  • ارائه خدمات رفاهى و تسهيلات به اساتيد و كاركنان در چارچوب مقررات دانشگاه.

اطلاعات مربوط كاركنان در سال 1390
 

رديف عنوان تعداد مرد تعداد زن مجموع
1 كاركنان تمام وقت دانشگاه 135 نفر 35 نفر 170 نفر
2 كاركنان نيمه وقت دانشگاه 0 0 نفر
3 كاركنان ساعتي 0 0 0 نفر
جمع كل 170  نفر

 

         

    معاونت اداری و مالی              
                               
                                 
    مدیریت مالی                 مدیریت اداری      
                                 
                                           
امور شهریه   اموال   حسابداری     کارگزینی کارکنان   کارپردازی اداری    
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058