معاونت دانشجوئي و فرهنگي
نظر به نياز مبرم دانشجويان و دانشگاه اين حوزه از بدو تاسيس واحد و ثبت نام و ورود اولين دانشجويان شروع به كار نمود ولي بطور رسمي حوزه معاونت دانشجوئي از سال1371 فعاليت خود را آغاز كرد ...

از جمله فعاليتهاي اين حوزه مي توان موارد ذيل را نام برد: 
1-اداره كليه امور دانشجوئي واحد
2-نظارت بر ارائه امور رفاهي و تسهيلات دانشجويان از  جمله وام ها و  كمكهاي دانشجوئي
3-انجام امور مربوط به مسائل انضباطي دانشجويان بر اساس خط مشي دانشگاه
4-نظارت بر ارائه امور خدماتي در خوابگاه ها ، سلف سرويس و خدمات بهداشتي درماني
5-اخذ تصميم در خصوص برنامه كار حوزه و واحدهاي تابعه
6-نظارت و اداره امور تربيت بدني و تفريحات سالم در واحد
7-ارائه خط مشي در زمينه امور فوق برنامه دانشجويان
8-همكاري در شوراي فرهنگي واحد و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي فرهنگي
9-نظارت بر انجام امور مشاوره و راهنمائي دانشجويان در مسائل تحصيلي ، خانوادگي ، عاطفي و....
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058