معاونت سما
sama_arm.JPG

  تاسيس مدارس سما در سال تحصيلي 72-71و فعاليت رسمي از همان سال آغاز گرديد. تاسيس آموزشكده فني و حرفه اي سما در سال 87با 4 نفر پرسنل اداري و استخدامي سما كه شامل اموراداري ،مالي وخدماتي وامور آموزشي مي باشد. 
اين حوزه در سال تحصيلي 88-87داراي آموزشكده فني و حرفه اي و 6 باب مدرسه در مقاطع ابتدايي-راهنمايي ودبيرستان به شرح ذيل مي باشد:

 

دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058