مراحل ثبت نام و پذيرش دانشجويان جديدالورود چاپ
شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 07:47

         مرحله 1)  ثبت نام اوليه در سامانه اينترتي مركز آزمون به آدرس www.azmoon. org

       مرحله 2)  مراجعه به  واحد دانشگاهي- دانشكده  فني مهندسي جهت تكميل فرم ها و تحويل مدارك   

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 10:49