ليست رشته هاي تحصيلي دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد در مركز آزمون چاپ
سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 11:22

 

 

رديف

 

عنوان رشته گرايش

 

كد رشته تحصيلي

 

نوع پذيرش

 

با آزمون

 

بدون آزمون

 

1

 

تاريخ-تاريخ ايران بعد از اسلام

 

21115

 

*

 

 

 

2

مشاوره

 

21602

 

*

 

 

 

3

 

باغباني- ميوه كاري

 

50221

 

*

 

 

 

4

روانشناسي تربيتي

 

20702

 

*

 

 

 

5

روانشناسي عمومي

 

20705

 

*

 

 

 

6

 

مديريت دولتي

 

21210

 

*

 

 

 

7

 

مديريت آموزشي

 

21212

 

*

 

 

 

8

 

فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي ورزشي عصبي-عضلاني

 

21462

 

*

 

 

 

9

 

مهندسي برق-الكترونيك

 

40101

 

*

 

 

 

10

 

مهندسي برق- قدرت

 

40123

 

*

 

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 18 آذر 1394 ساعت 11:14