تذكرات مهم در ارتباط با  ارائه درس- انتخاب واحد- حذف و اضافه-رمز اينترنتي- شهريه را حتما مطالعه نمائيد.

لطفا سيستم مورد نياز خود را انتخاب كنيد:

در صورتيكه رمز شما درست عمل نمي كند موارد زير را حتما مطالعه و كنترل نمائيد:
1- از صحت رمز خود مطمئن شويد (از روي برگه معرفي به دانشكده كنترل نمائيد)
2- چك كنيد صفحه كليد در حالت فارسي نويس نباشد.
3- پارامتر كد تصوير  در هر بار مراجعه بايد تغيير كند در غير اين صورت ارتباط شما Online نيست.
لذا از كليد F5 يا از ابزار refresh  مرورگر استفاده كنيد
4-اگر   با پيغام timeout expired مواجه شديد بيانگر آنست كه اتصال شما ناقص است و  يا شبكه  ترافيك دارد
5- حتما از مرور گر Internet explorer 8  و يا نسخه بالاتر استفاده نمائيد

***مهم*** در صورتيكه رمز كاربري به درستي كار نمي كند  ميتوانيد ازسيستم خدمات دانششجويي (جديد) درخواست نماييد  تابراي شما پيامك شود.

سيستم خدمات دانشجوئي

سيستم خدمات دانشجويي(جديد)

سيستم  ثبت نام پذيرفته شدگان مركز آزمون